SME CONNEXT
ครบในคลิกเดียวเพื่อ SME
แจ้งปัญหา หรือ ต้องการติดต่อ

เครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลข่าว องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME โดยแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งตั้งเป้าในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีความสามารถในแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

แนวคิด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของผู้ประกอบการเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของสำนักงานต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากผู้ประกอบการและเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile devices) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและทั่วถึง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

SME CONNEXT

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

“SME CONNEXT” มีการจัดแบ่งสถานะผู้ใช้ระบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้า หรือบริการที่สมัครเป็นสมาชิก สสว. โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านทาง SME CONNEXT และสามารถสร้างโปรไฟล์ (Profile) หรือประวัติส่วนตัวของสถานประกอบการของตนเอง ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม SMEs โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลสถานประกอบการ กิจกรรมของ สสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้
  3. ประชาชนทั่วไป หมายถึง ผู้ใช้งานทั่วไป โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ข้อมูลสถานประกอบการกิจกรรมของสสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้
SME CONNEXT

ระดับสมาชิก

สมาชิกของ SME CONNEXT แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

  • Bronze Member คือ ผู้ใช้งานสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล และ E-mail จะสามารถรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์จาก สสว.
  • Silver Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนที่ 1 ตามแบบฟอร์มของ สสว.จะสามารถใช้งานได้ทุก Features ของแอปพลิเคชัน
  • Gold Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบตามแบบฟอร์มของสสว.ที่จำเป็น(ตามเครื่องหมายดอกจัน)จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สสว. และเข้าถึงข้อมูลกิจการผ่านแอปพลิเคชันได้
  • Platinum Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมโดยเฉพาะจาก สสว.
Contact Us