logo website

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ร้านกาแฟสดและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ”

09 พฤษภาคม 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

            มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร   “ร้านกาแฟสดและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ 

            รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566  

            รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2566  

            รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2566  

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ  **** ฟรี ตลอดหลักสูตร **** 

            คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02 – 1744111-2

ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น