logo website

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ

10 กรกฎาคม 2566

-


โอกาสดีๆ มาถึงแล้วสำหรับผู้ประกอบการ MSME

มีที่ตั้งกิจการหรือจดทะเบียนในพื้นที่ภาคเหนือ  

หากท่านต้องการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ให้ตัวเองและธุรกิจ

เกิดโอกาสในการซื้อขายระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ MSME อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ผลักดัน MSME ให้มีแต้มต่อสำหรับการแข่งขัน

**รับสมัครจำนวนจำกัด **  ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน

จังหวัดแพร่  : โรงแรมแม่ยมพาเลส วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

จังหวัดตาก  : โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ วันที่ 3- 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

** จำนวนผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมงาน จำนวน 70 รายกิจการ


กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


ผู้ประกอบการมีที่ตั้งกิจการหรือจดทะเบียนในพื้นที่ภาคเหนือ

คุณสมบัติหลักของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

- ผู้ประกอบการ MSME

1. ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) คือ กิจการในภาคการผลิต การจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ ภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มีจำนวนการจ้างงานระหว่าง 1-5 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (S mall) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 50 -200 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100–500 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 30–100 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50–300 ล้านบาท

- มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ จดทะเบียนนิติบุคคล และ วิสาหกิจชุมชน 

- เปิดกิจการหรือธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการชำระภาษี หรือ งบการเงินเรียบร้อย

- มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน

 

รูปแบบกิจกรรรม กิจกรรมบรรยายพร้อมทำ Workshop  เน้นการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ให้ตัวเองและธุรกิจ เกิดโอกาสในการซื้อขายระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ MSME อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ผลักดัน MSME ให้มีแต้มต่อสำหรับการแข่งขัน 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน 2 วัน

วันที่ 1 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเป็นคู่ค้าภาครัฐ ระบบ Thaismegp , SME One ID โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

วันที่ 2 – กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยที่ปรึกษาเฉพาะด้าน และ การถ่ายภาพสินค้า / บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิชาต สีสันต์

มือถือ : 092-446-1103

Line : @thaisme

E-mail : [email protected]


สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น