logo website

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (กลุ่มสิ่งทอผ้าผืนพื้นเมืองอีสาน)

07/03/2019 | ข่าวแนะนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มสิ่งทอผ้าผืนพื้นเมืองอีสาน)
โดยภายในงาน  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กล่าวถึงความสำคัญและแผนดำเนินงานโครงการ
ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอผ้าพื้นเมืองแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น   

นอกจากงานแถลงข่าวนั้นยังมีช่วงเสวนาสุดพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอีสานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพสู่ตลาดสากล”  โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  , ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) ร่วมกับสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้ก่อตั้งแบรนด์ผ้าไหมเลื่องชื่อของอุบลราชธานี " บ้านคำปุน " คุณมีชัย แต้สุจริยา ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้  และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมงานแถลงข่าวมีมินิแฟชั่นโชว์ชุด Modern Esan 
ของนายแบบนางแบบชื่อดังระดับประเทศ และผลงานการออกแบบโดย อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น