logo website

สสว.อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในพื้นที่ศูนย์ OSS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14/06/2019 | ข่าวแนะนำ

ผอ. สุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กล่าวเปิดการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในพื้นที่ศูนย์ OSS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS มีความเข้าใจถึง หน้าที่และสิทธิ ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเอกสารของราชการใด ที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ โดยยึดหลัก "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กำหนด  โดยมีวิทยากร บรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น