logo website

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นผลการประเมินแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 ในช่วงครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2562)

10/09/2020 | ข่าวแนะนำ

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นผลการประเมินแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 ในช่วงครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2562) ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจาก นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล สสว. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต ดร.ปณิตา ชินวัตร ผู้บริหาร สสว. นางพลาริน แย้มจินดา ผอ.กนย. นายวชิระ แก้วกอ รก.ผอ.กขส. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สวทช. กลต. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ SME Bank สนง.พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สนง.เศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น ซึ่งดำเนินการโดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล ร่วมกับ ที่ปรึกษา บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่นข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น