logo website

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ผ่าน e-Learning Platform (SME Academy 365)

10/10/2022 | ข่าวยอดนิยม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ผ่าน e-Learning Platform (SME Academy 365) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สสว. มีพันธกิจหลักในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งการ MOU จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยกฎหมาย การจัดการศึกษาอบรม รวมถึงความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ณ ห้องประชุม 1801 สสว. (7 ต.ค. 2565)