logo website

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

01/11/2023 | ข่าวยอดนิยม

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องดำเนินการดังนี้

จัดทำเอกสารตามที่ สสว. กำหนด เป็นเอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด และสแกนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG

แจ้งความประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือฯ โดยติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่ฯ เพื่อรับลิงก์ Google form และอัพโหลดไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG

ทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ลงนามทุกหน้าให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG ในลิงก์ Google form ที่กำหนด ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชั้นที่ 18 เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. โดย สสว. จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น